محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو :
مباحث فرهنگی و اجتماعی در ماکو با توجه به مرزی بودن این شهرستان از اهمیت بیشتری برخوردار است
  • چهارشنبه 17 دی 1399 ساعت 11:00
محمدی ایروانلو نماینده عالی دولت در شهرستان ماکو :
برای مشکل دارندگان کارت های پیله وری که ناخواسته متحمل مالیات های سنگین می شوند باید چاره اندیشی شود
.
  • سه شنبه 16 دی 1399 ساعت 12:00