محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو :
گسترش عادی انگاری و عدم استفاده از ماسک شهرستان ماکو را در وضعیت خطرناکی قرارداده است
  • چهارشنبه 13 مرداد 1400 ساعت 09:00
محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو :
بحث اعتیاد و مواد مخدر از آسیبهای اجتماعی اولویت‌دار کشورمان می باشد
  • دوشنبه 11 مرداد 1400 ساعت 11:00