محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو :
ساماندهی فضای مجازی و نظارت بر آن در شهرستان ماکو باید مورد توجه قرار گیرد
  • دوشنبه 15 شهریور 1400 ساعت 09:00
محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو :
مردم عزیز حتی درصورت تزریق واکسن جهت قطع زنجیره انتقال ویروس حتماً از ماسک استفاده نمایند
  • دوشنبه 8 شهریور 1400 ساعت 09:30