۴ واحد متخلف در ماکو پلمپ گردید.
  • شنبه 3 آبان 1399 ساعت 23:00
قلیانسرای متخلف در بازرگان پلمپ گردید
  • پنج شنبه 1 آبان 1399 ساعت 22:00