فرمانداری ماکو :
اهداء یک دستگاه ایکس ری به گمرک بازرگان توسط سازمان ملل متحد
  • دوشنبه 7 مرداد 1398 ساعت 10:30
فرماندار ماکو :
حفظ و تامین امنیت وظیفه دولت و حاکمیت است
  • یکشنبه 6 مرداد 1398 ساعت 20:00
فرماندار ماکو :
یکی از ملزومات توسعه یک کشور ارائه خدمات بصورت الکترونی است
  • شنبه 5 مرداد 1398 ساعت 12:30