معاون فرماندار ماکو :
ماکو میزبان 831 نفر از داوطلبان خدمت در دستگاههای اجرایی خواهد بود .
  • دوشنبه 13 اسفند 1397 ساعت 13:30