محمدی ایروانلو نماینده عالی دولت در شهرستان ماکو در بیست و هشتمین جلسه شورای هماهنگی ، پیشگیری و مبارزه با کرونا ویروس شهرستان :
یکی از مهمترین شاخص های پایداری وضعیت موجود استفاده از ماسک در تمامی مراکز ، اماکن و تجمعات مختلف است که خوشبختانه این عمل در بین افراد جامعه به یک فرهنگ عمومی تبدیل شده است
  • سه شنبه 7 بهمن 1399 ساعت 09:00