معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار ماکو :
فضاهای شهری در ماکو را باید برای معلولین مناسب سازی نمود تا شرایط زندگی برای این گروه تسهیل و روان شود .
  • پنج شنبه 20 شهریور 1399 ساعت 09:00