محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو :
طی سه روز گذشته آمار بستری ها در بیمارستان فجر ماکو ۷۰ درصد افزایش یافته است
  • سه شنبه 5 مرداد 1400 ساعت 22:00