گزارش تصویری / حضور فرماندار ماکو بهمراه مسئولین ادارات و نهاد ها در روستاهای بخش مرکزی و بازرگان