بازدید نادر کاظمی فرماندار شهرستان ماکو از مجتمع کامیونداران شهرستان جهت بررسی مسائل و مشکلات کامیونداران