بازدید بخشدار مرکزی ماکو از فروشگاه های پوشاک شهرستان جهت نظارت بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی