تقدیر و تشکر خانم قربانی سرپرست فرمانداری شهرستان ماکو از هنرمندان فیلم دوربین مخفی کرونایی ماسک بزنیم