تقدیر و تشکر سرپرست فرمانداری شهرستان ماکو از شهردار بازرگان