برگزاری پنجمین جلسه شورای ترافیک شهرستان ماکو ، به ریاست محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان در محل فرمانداری