بازدید نادر کاظمی فرماندار شهرستان ماکو به همراه معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار و اعضای شورای آرد و نان شهرستان از کارخانه آرد شوط - ماکو