نواخته شدن زنگ ایثار و مقاومت در مدرسه دخترانه حضرت زینب ماکو