آغاز واکسیناسیون سراسری علیه بیماری کووید ۱۹ در شهرستان ماکو