علی محمدی ایروانلو نماینده عالی دولت در شهرستان ماکو در جلسه همکاران :

علی محمدی ایروانلو نماینده عالی دولت در شهرستان ماکو در جلسه همکاران :

نظارت عالیه برعملکرد دستگاههای اجرایی و بررسی چالش ها و موانع توسعه پایدار شهرستان از اهم کار ویژه فرمانداری است که قطعا در این خصوص بدنه کارشناسی فرمانداری نقش بی بدیلی دارد.

# نظر : 0