بازدید محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو به اتفاق رئیس اداره صمت از اتاق اصناف شهرستان

بازدید محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو به اتفاق رئیس اداره صمت از اتاق اصناف شهرستان

 

# نظر : 0