بازدید محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو به همراه شهردار ماکو از سطح شهر و بحث و تبادل نظر در خصوص مشکلات املاک باقیمانده تعریض خیابان امام (ره) و موضوع خانه های زیرکوهی و دیگر مسائل شهری

بازدید محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو به همراه شهردار ماکو از سطح شهر و بحث و تبادل نظر در خصوص مشکلات املاک باقیمانده تعریض خیابان امام (ره) و موضوع خانه های زیرکوهی و دیگر مسائل شهری

 

# نظر : 0