اهدای سبد کالا و وجه نقد به خانواده های تحت پوشش انجمن حمایت از زندانیان شهرستان ماکو

اهدای سبد کالا و وجه نقد به خانواده های تحت پوشش انجمن حمایت از زندانیان شهرستان ماکو

اهدای سبد کالا و وجه نقد به خانواده های تحت پوشش انجمن حمایت از زندانیان شهرستان ماکو با حضور محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو ، امام جمعه ، رئیس دادگستری ، دادستان عمومی و انقلاب و سایر مسئولین شهرستانی

 

# نظر : 0