درمانگاه های شبانه روزی در شهرستان ماکو باید به تعهدات خود عمل نمایند

درمانگاه های شبانه روزی در شهرستان ماکو باید به تعهدات خود عمل نمایند

نادر کاظمی فرماندار شهرستان ماکو :

درمانگاه های شبانه روزی در شهرستان ماکو باید به تعهدات خود عمل نمایند

@PadDolat_Maku

# نظر : 0