دیدار رئیس اداره امور عشایر شهرستان با محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو

دیدار رئیس اداره امور عشایر شهرستان با محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو

 

# نظر : 0