بازدید بخشدار مرکزی ماکو از بانک های صادرات ، مسکن ، ملت ، رفاه ، سپه ، ملی ، تجارت و اداره دارایی جهت نظارت بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی

بازدید بخشدار مرکزی ماکو از بانک های صادرات ، مسکن ، ملت ، رفاه ، سپه ، ملی ، تجارت و اداره دارایی جهت نظارت بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی

 

# نظر : 0