گزارش تصویری / حضور فرماندار ماکو بهمراه مسئولین ادارات و نهاد ها در روستاهای بخش مرکزی و بازرگان

گزارش تصویری / حضور فرماندار ماکو بهمراه مسئولین ادارات و نهاد ها در روستاهای بخش مرکزی و بازرگان

# نظر : 0