با پیگیری های نادر کاظمی فرماندار شهرستان ماکو و موافقت اعضا

در جلسه کارگروه ماده 8 منطقه آزاد ماکو مصوب شد

در جلسه کارگروه ماده 8 منطقه آزاد ماکو مصوب شد

1- 7 بنای ساخته شده موجود در محله رضوان شهر بازرگان به محدوده شهر الحاق شد .

2- کارگروه ماده 8 با الحاق محدوده ای از اراضی چهل خانوار در ماکو به محدوده شهر موافقت نمود و بعد از موافقت نهایی از طرف شورای عالی معماری و شهرسازی کشور این محدوده نیز به شهر الحاق خواهد شد .

# نظر : 0