اولین جشنواره ارتقاء کیفیت یادگیری دانش اموزان تلفیقی و ریاضی دوره اول در شهرستان ماکو بصورت مجازی با پیام مدیرکل آموزش و پرورش استان و با حضور محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو

اولین جشنواره ارتقاء کیفیت یادگیری دانش اموزان تلفیقی و ریاضی دوره اول در شهرستان ماکو بصورت مجازی با پیام مدیرکل آموزش و پرورش استان و با حضور محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو

اولین جشنواره ارتقاء کیفیت یادگیری دانش اموزان تلفیقی و ریاضی دوره اول در شهرستان ماکو بصورت مجازی با پیام مدیرکل آموزش و پرورش استان و با حضور محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو و معاونت فرهنگی منطقه آزاد و رئیس اداره اموزش و پرورش عشایری استان با رونمایی کتاب جشنواره برگزار شد.

# نظر : 0