بازدید نادر کاظمی فرماندار شهرستان ماکو از مجتمع کامیونداران شهرستان جهت بررسی مسائل و مشکلات کامیونداران

بازدید نادر کاظمی فرماندار شهرستان ماکو از مجتمع کامیونداران شهرستان جهت بررسی مسائل و مشکلات کامیونداران

# نظر : 0