شرکت نادر کاظمی فرماندار شهرستان ماکو در نماز جماعت مغرب و عشا مسجد روستای بارون

شرکت نادر کاظمی فرماندار شهرستان ماکو در نماز جماعت مغرب و عشا مسجد روستای بارون
شرکت نادر کاظمی فرماندار شهرستان ماکو به همراه فرمانده سپاه ماکو،  دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ، اعضای شورای تامین ، بخشدار مرکزی ماکو و رؤسای ادارات خدمات رسان در نماز جماعت مغرب و عشا مسجد روستای بارون

# نظر : 0