بازدید محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو بهمراه بخشداران مرکزی و بازرگان از محل ثبت نام ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی روستاهای بخش مرکزی ماکو و روند ثبت نام از داوطلبین

بازدید محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو بهمراه بخشداران مرکزی و بازرگان از محل ثبت نام ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی روستاهای بخش مرکزی ماکو و روند ثبت نام از داوطلبین

 

# نظر : 0