بازدید محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو از بازارچه مرزی ساری سو و بررسی مسائل و مشکلات پیش روی فعالیت مجدد بازارچه

بازدید محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو از بازارچه مرزی ساری سو و بررسی مسائل و مشکلات پیش روی فعالیت مجدد بازارچه

 

# نظر : 0