محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو :

دورهمی و تجمع در بوستان‌ها و فضای سبز در روز طبیعت ممنوع می باشد

دورهمی و تجمع در بوستان‌ها و فضای سبز در روز طبیعت ممنوع می باشد

 

# نظر : 0