بازدید بخشدار مرکزی ماکو از فروشگاه های پوشاک شهرستان جهت نظارت بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی

بازدید بخشدار مرکزی ماکو از فروشگاه های پوشاک شهرستان جهت نظارت بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی

 

# نظر : 0