دیدار تعدادی از صاحبان صنایع و مدیران عامل واحد های تولیدی شهرک صنعتی ماکو با محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان در جهت رفع موانع و حل و فصل مطالبات و خواسته های آنان

دیدار تعدادی از صاحبان صنایع و مدیران عامل واحد های تولیدی شهرک صنعتی ماکو با محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان در جهت رفع موانع و حل و فصل مطالبات و خواسته های آنان

 

# نظر : 0