دیدار رئیس و اعضای شورای اسلامی شهرستان ماکو با محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو

دیدار رئیس و اعضای شورای اسلامی شهرستان ماکو با محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو

 

# نظر : 0