بازدید بخشدار مرکزی بهمراه اعضای شورای اسلامی شهر ماکو از روند آسفالت ریزی معابر شهری

بازدید بخشدار مرکزی بهمراه اعضای شورای اسلامی شهر ماکو از روند آسفالت ریزی معابر شهری

 

# نظر : 0