بازدید شبانه نادر کاظمی رئیس ستاد بحران شهرستان ماکو از تصفیه خانه ماکو در پی بارش باران و قطعی آب

بازدید شبانه نادر کاظمی رئیس ستاد بحران شهرستان ماکو از تصفیه خانه ماکو در پی بارش باران و قطعی آب

# نظر : 0