نادر کاظمی فرماندار شهرستان ماکو در جلسه کمیته فنی کارگروه ماده 8 منطقه آزاد ماکو :

زمین محوطه منازل سازمانی گمرک بازرگان و زمین محوطه اداره امور آب در ماکو از کاربری اداری به مسکونی آپارتمانی برای جاماندگان مسکن ملی در شهرستان در خصوص اجرای طرح جهش تولید مسکن تغییر کاربری یافت

زمین محوطه منازل سازمانی گمرک بازرگان  و زمین محوطه اداره امور آب در ماکو از کاربری اداری به مسکونی آپارتمانی برای جاماندگان مسکن ملی در شهرستان در خصوص اجرای طرح جهش تولید مسکن تغییر کاربری یافت

در راستای اجرای مصوبات سفر استاندار آذربایجان غربی به شهرستان ماکو ، زمین ( محوطه منازل سازمانی گمرک بازرگان ) با مساحت 2/8 دهم هکتاری و زمین محوطه اداره امور آب در ماکو با مساحت 1/8 دهم هکتاری از کاربری اداری به مسکونی آپارتمانی با تراکم 70 درصد سطح اشغال ، پنج طبقه روی پیلوت برای جاماندگان مسکن ملی در شهرستان در خصوص اجرای طرح جهش تولید مسکن تغییر کاربری یافت که ظرف مدت یک ماه نسبت به اجرای طرح تفکیک توسط سازمان منطقه آزاد و اداره راه و شهرسازی اقدام و در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت .

# نظر : 0