اهدای شاخه گل توسط نادر کاظمی فرماندار شهرستان ماکو به دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل ماکو جهت تبریک 16 آذر روز دانشجو

اهدای شاخه گل توسط نادر کاظمی فرماندار شهرستان ماکو به دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل ماکو جهت تبریک 16 آذر روز دانشجو

# نظر : 0