بازدید نادر کاظمی فرماندار شهرستان ماکو از روند اجرایی عملیات دیوار حائل مسکن مهر شهر بازرگان

بازدید نادر کاظمی فرماندار شهرستان ماکو از روند اجرایی عملیات دیوار حائل مسکن مهر شهر بازرگان

# نظر : 0