علی محمدی ایروانلو نماینده عالی دولت در شهرستان ماکو در جلسه همکاران :

علی محمدی ایروانلو نماینده عالی دولت در شهرستان ماکو در جلسه همکاران :

سیاست کاری بنده بر پایه تعامل و هم افزایی با سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی ماکو ، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ، شورای اداری و شورای تامین است چرا که پیشرفت و توسعه همه جانبه شهرستان ماکو در گرو تعامل و هم افزایی همه ی بخش ها امکان پذیر است . 

# نظر : 0