در راستای نظارت بر اجرای پروتکل های بهداشتی :

بازدید محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو از مجموعه تفریحی لونا پارک ماکو

بازدید محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو از مجموعه تفریحی لونا پارک ماکو

 

# نظر : 0