تقدیر و تشکر سرپرست فرمانداری شهرستان ماکو از دکتر صمدی مدیر شبکه بهداشت و درمان

تقدیر و تشکر سرپرست فرمانداری شهرستان ماکو از دکتر صمدی مدیر شبکه بهداشت و درمان

 

# نظر : 0