بازدید امام جمعه ماکو بهمراه رئیس اداره سیاسی ، امنیتی و اجتماعی فرمانداری و فرمانده انتظامی شهرستان از ایستگاه ایست و بازرسی مستقر در ورودی منطقه آزاد ماکو

بازدید امام جمعه ماکو بهمراه رئیس اداره سیاسی ، امنیتی و اجتماعی فرمانداری و فرمانده  انتظامی شهرستان از ایستگاه ایست و بازرسی مستقر در ورودی منطقه آزاد ماکو

 

# نظر : 0