علی محمدی ایروانلو نماینده عالی دولت در شهرستان ماکو در جلسه همکاران :

علی محمدی ایروانلو نماینده عالی دولت در شهرستان ماکو در جلسه همکاران  :

با همدلی ، همکاری و هم افزایی ، تمامی بخش ها می توانیم مشروعیت و مقبولیت سیاسی نظام جمهوری اسلامی را در شهرستان ماکو ارتقا بخشیم.

# نظر : 0