برگزاری اولین جلسه کمیته فنی انتخابات به ریاست محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو در محل فرمانداری

برگزاری اولین جلسه کمیته فنی انتخابات به ریاست محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو در محل فرمانداری

برگزاری اولین جلسه کمیته فنی انتخابات به ریاست محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو در محل فرمانداری

# نظر : 0