برگزاری پنجمین جلسه شورای ترافیک شهرستان ماکو ، به ریاست محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان در محل فرمانداری

برگزاری پنجمین جلسه شورای ترافیک شهرستان ماکو ، به ریاست محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان در محل فرمانداری

 

# نظر : 0