برگزاری جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان ماکو به ریاست خانم قربانی سرپرست فرمانداری شهرستان و با حضور مسئولین ادارات و نهادهای ذیربط در محل فرمانداری

برگزاری جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان ماکو به ریاست خانم قربانی سرپرست فرمانداری شهرستان و با حضور مسئولین ادارات و نهادهای ذیربط در محل فرمانداری

 

# نظر : 0