فرماندار ماکو :

آموزش های ارائه شده باید منجر به باور و تغییر رفتار در افراد باشد

آموزش های ارائه شده باید منجر به باور و تغییر رفتار در افراد باشد

صبح امروز چهارمین جلسه کارگروه اجتماعی و فرهنگی شهرستان ماکو به ریاست فرماندار و با حضور اعضای کارگروه در محل فرمانداری برگزار شد . 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان ماکو ، حسین عباسی در این جلسه با تقدیر از برگزاری کلاس های آموزشی و برنامه های نشاط آور بر لزوم افزایش آموزش مهارت های زندگی در بین گروههای مختلف تاکید و اظهار داشت : آموزش و پرورش ، دانشگاهها ، کانون های مساجد و سازمان های مردم نهاد ظرفیت بسیار مناسبی برای اجرای چنین برنامه هایی است . 

فرماندار ماکو با اشاره به اینکه آموزش های ارائه شده باید منجر به باور و تغییر رفتار در افراد باشد ، از اعضای کارگروه خواست با فعال نمودن کمیته های تخصصی و ارائه پیشنهادات عملیاتی، گام های مثبتی را در راستای وظایف و رسالت کارگروه اجتماعی و فرهنگی بردارند.

وی با بیان اینکه خروجی جلسات و کاربردی بودن مصوبات مهمتر از تعدد آن است افزود : قرآن کریم و آموزه های دینی ما بهترین منبع برای کسب مهارت های زندگی و افزایش تاب آوری افراد در برابر مخاطرات اجتماعی است و باید بیش از پیش از این ظرفیت استفاده شود .

در ادامه این جلسه اعضای کارگروه اجتماعی و فرهنگی نکته نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص آسیب های اجتماعی و راهکارهای موجود برای کاهش اثرات آن در جامعه بیان نمودند . 

# نظر : 0