بازدید نادر کاظمی فرماندار شهرستان ماکو از  عملیات اجرایی خط تغذیه گازرسانی به فاز اول محور بورالان (ماکو) در راستای اجرای مصوبات سفر استاندار آذربایجان غربی به شهرستان ماکو

بازدید نادر کاظمی فرماندار شهرستان ماکو از  عملیات اجرایی خط تغذیه گازرسانی به فاز اول محور بورالان (ماکو) در راستای اجرای مصوبات سفر استاندار آذربایجان غربی به شهرستان ماکو
روستاهای تحت پوشش: بری، کلیک، خلخله، بهلوله، قوچعلی، ذلکه علیا و سفلی، عیسی کندی و قره قویون

مشخصات پروژه :

تعداد خانوار بهره مند: 950 خانوار

اعتبار پروژه: 270 میلیارد ریال

میزان شبکه گذاری:30 کیلومتر

تعداد ایستگاه تقلیل فشار : 2 ایستگاه

# نظر : 0